De algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden plaatsing advertentie:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie/bedrijfspresentatie op de website van Schoonmaakwijzer. Indien er in deze voorwaarden over website, dan wel dienst en/of diensten gesproken wordt, is het bepaalde toegepast op bovenstaande website.

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Schoonmaakwijzer.nl.

Artikel 2: Overeenkomst van de opdracht, gratis plaatsing. Partijen gaan een overeenkomst van opdracht aan voor de duur van onbeperkt, lifetime.

Artikel 2.1: Overeenkomst van de opdracht. Partijen gaan een overeenkomst van opdracht aan voor de duur van één jaar per betaalde plaatsing/advertentie, mits (schriftelijk) anders is overeengekomen. De overeenkomst waarbij de ene partij, Schoonmaakwijzer.nl, zich jegens de andere partij, de adverteerder, verbindt werkzaamheden te verrichten, in de vorm van een plaatsing/advertentie op de website van Schoonmaakwijzer.nl.

Artikel 3: Het tot stand houden van de website(s).
3.1 Schoonmaakwijzer.nl spant zich naar redelijkheid in haar website(s) tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van bezoekers te beschermen.
3.2 Schoonmaakwijzer.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website(s) wordt gemaakt.

Artikel 4: De advertentie (afhankelijk van advertentievorm)
4.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van de advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
4.2 Schoonmaakwijzer.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen indien blijkt dat deze niet binnen een van de rubrieken past.
4.3 De adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
4.4 De website(s) en advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Schoonmaakwijzer.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 5: Advertentie en plaatsing
5.1 Door het plaatsen van een advertentie op de website heeft de adverteerder kennis genomen van deze algemene voorwaarden adverteren zoals hier beschreven. Daarbij gelden de tarieven die samen tot stand zijn gekomen.
5.2 Door het aanbieden van een advertentieruimte geeft de adverteerder Schoonmaakwijzer.nl toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de website, zoals overeengekomen
5.3 Schoonmaakwijzer.nl wil haar website zoveel mogelijk toegankelijk houden voor elke bezoeker, alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de website als geheel. Schoonmaakwijzer.nl is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik van de website, die tot stand komt tussen adverteerder en bezoekers.
Artikel 6: Bezoekers hebben de mogelijkheid om via de website in contact te komen met de adverteerder. Zij kunnen indien de adverteerder dat wenst via de advertentie contact opnemen met de adverteerder.

Artikel 7: Verlenging
7.1 Behoudens zwaarwegende redenen, zal Schoonmaakwijzer.nl, na één jaar automatisch de advertentie voor een nieuw jaar plaatsen, tenzij voor de 11de (elfde) maand van het betaalde jaar schriftelijk/e-mail is aangegeven dat adverteerder afziet van verlenging.

Artikel 8: Tarief
8.1 Het tarief is een prijs per advertentie, inclusief de verschuldigde omzetbelasting, inclusief alle verder betrokken fiscale- en premieverplichtingen en vergoedingen.
8.2 Aanpassing van het geldende tarief is na wederzijds overleg mogelijk .
8.3 Schoonmaakwijzer.nl zal de advertentiekosten aan haar adverteerders opnieuw presenteren, indien er sprake is van een tariefsverhoging die meer bedraagt dan 10%.
8.4 Deze Algemene Voorwaarden alsmede de prijzen en tarieven kunnen te allen tijde door Schoonmaakwijzer.nl worden gewijzigd. Schoonmaakwijzer.nl is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging de tarieven ieder kalenderjaar te verhogen met maximaal 10% per jaar.

Artikel 9: Betaling
9.1 De factuur geldt als opdrachtbevestiging. Indien de adverteerder niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde informatie dan zal hij dit binnen drie werkdagen kenbaar maken aan Schoonmaakwijzer.nl.
9.2 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 15 dagen. Indien de adverteerder niet tijdig betaalt dan is hij, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim en is hij een vertragingsrente van één procent per maand of gedeelte daarvan, verschuldigd. Daarnaast zal de adverteerder aan Schoonmaakwijzer.nl incassokosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Schoonmaakwijzer.nl om de advertentie of banner onmiddellijk van haar site te verwijderen.
9.3 Facturering wordt eenmalig uitgevoerd op basis van de gevraagde advertentie kosten zoals op de site aangegeven.
9.4 Indien sprake is van een betaalde advertentie draagt Schoonmaakwijzer.nl er zorg voor dat de advertentie wordt geplaatst op de website nadat de adverteerder zijn betaling volledig heeft voldaan en Schoonmaakwijzer.nl hiervan bericht heeft ontvangen.
9.5 De adverteerder ontvangt een factuur per e-mail. Deze dient door de adverteerder uitgeprint te worden voor zijn eigen boekhouding.
9.6 Schoonmaakwijzer.nl is gerechtigd de adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van haar website indien de adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
9.7 Indien betaling uitblijft is Schoonmaakwijzer.nl genoodzaakt om de advertentie niet te plaatsen op de website.
9.8 Ontvangen betalingen worden door Schoonmaakwijzer.nl niet gerestitueerd na goedkeuring van de geplaatste advertentie.

Artikel 10: Geheimhouding Schoonmaakwijzer.nl en de adverteerder verbinden zich, zowel gedurende als na beëindiging van deze algemene voorwaarden, om alles in het werk te stellen hetgeen redelijkerwijs mogelijk en nodig is, om geheimhouding te verzekeren aangaande alle gegevens en kennis van Schoonmaakwijzer.nl en/of de adverteerder en/of de eindgebruiker, omtrent bedrijfs-, klant-, markt- en systeemgegevens, alsmede die gegevens die in het kader van deze algemene voorwaarden zijn verstrekt en andere vertrouwelijke informatie waar Schoonmaakwijzer.nl kennis van neemt bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 11: Offerte Schoonmaakwijzer.nl verzendt alléén offertes via e-mail en is de adverteerder zelf verantwoordelijk voor het uitprinten hiervan.

Artikel 12: Beperking van aansprakelijkheid
12.1 In geval een van de partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.
12.2 Schoonmaakwijzer.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de lay-out (huisstijl) van de website waarop de advertentie is geplaatst, voor zover deze het gevolg zijn van ondeskundigheid, een gebrek aan vakmanschap en/of onzorgvuldigheid.
12.3 Schoonmaakwijzer.nl is niet aansprakelijk voor het niet of slecht functioneren van de hosting provider, waar de website van Schoonmaakwijzer.nl op is/zijn geplaatst.
12.4 Schoonmaakwijzer.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat adverteerders of gebruikers van de website maken.
12.5 Schoonmaakwijzer.nl is niet aansprakelijk voor gedragingen van adverteerders of gebruikers, dan wel voor de inhoud van advertenties die worden aangeboden.
12.6 De informatie die door Schoonmaakwijzer.nl zelf op de website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Schoonmaakwijzer.nl niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
12.7 De aansprakelijkheid van Schoonmaakwijzer.nl voor haar verplichtingen op grond van de met de adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de advertentie.
12.8 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van adverteerders of gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.9 Schoonmaakwijzer.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke soort dan ook met de geplaatste advertentie (advertenties worden alleen met goedkeuring van de adverteerder geplaatst op de website).
12.10 Indien de adverteerder vanwege de hier genoemde omstandigheden niet tot betaling van de facturen aan Schoonmaakwijzer.nl overgaat, behoudt Schoonmaakwijzer.nl het recht de advertentie te verwijderen, dan wel niet te plaatsten.

Artikel 13: Overmacht
13.1 In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van deze algemene voorwaarden, voor de betreffende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen wederzijds tot enige schadevergoeding dienaangaande zijn gehouden.
13.2 In geval van overmacht zal hiervan via mail aan de wederpartij mededeling worden gedaan, onder overlegging van de nodige bewijsstukken. Dit zal tevens door Schoonmaakwijzer.nl worden beoordeeld op aard en duur.
13.3 Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet verstaan het niet of niet tijdig nakomen van betalingen voor de gemaakte advertentie kosten met de daarbij horende betalingstermijn.

Artikel 14: Tussentijdse beëindiging van de advertentie (overeenkomst)
14.1 Elk der partijen heeft het recht de advertentie, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen. Iedere partij, in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden zal duren; iedere partij, in geval door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.
14.2 Voorts heeft elk der partijen het recht
de advertentie zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, in geval de wederpartij enige verplichting die voortvloeit uit en/of samenhangt met deze algemene voorwaarden niet nakomt, welke niet- nakoming van zo ernstige aard is, dat van de wederpartij voortzetting van deze algemene voorwaarden adverteren in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.
14.3 Tussentijdse beëindiging van de advertentie zoals bedoeld in dit artikel, dient per aangetekende brief, onder opgaaf van redenen, te geschieden.
14.4 In geval een van de partijen de advertentie tussentijds wenst te beëindigen, zal daartoe een schriftelijke opzegtermijn van één (1) maand in acht worden genomen.
14.5 Schoonmaakwijzer.nl kan betaalde advertenties (dus na goedkeuring van de adverteerder en functioneel op de website) financieel niet retourneren met een tussentijdse beëindiging, dit omdat de opzet en plaatsing van de advertentie de gefactureerde kosten zijn.

Artikel 15: Behoud van rechten Het nalaten door een van de partijen om op enige tijd enige bepaling van deze overeenkomst en/of opdracht af te dwingen, tast in generlei opzicht rechten van de ene partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen. Het zich neerleggen door de ene partij bij een schending van een verplichting van de andere partij impliceert niet het afstand doen door eerstbedoelde partij van haar uit die verplichting voortvloeiende rechten.

Artikel 16: Nietigheid In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor als dan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepaling(en), waarbij zoveel als mogelijk de strekking van de overeenkomst en de nietige bepaling(en) behouden blijft.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op deze overeenkomst tussen Schoonmaakwijzer.nl en de adverteerder is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen ter beslechting aan de daartoe bevoegde rechter worden overlegd.
17.2 Deze algemene voorwaarden kunnen door Schoonmaakwijzer.nl worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.
17.3 Geschillen dienen per aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 18: Gebruik van persoonsgegevens
18.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de advertentie mogelijkheden op de website, dienen de gegevens van de adverteerder waaronder, doch niet beperkt tot, naam, adres, woonplaats- gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel te zijn. De adverteerder garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op de website te mogen adverteren.
18.2 Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, mits de adverteerder deze gegevens opneemt in de advertentie.
18.3 Met het registreren van uw gegevens op onze website geeft u ons het recht om u zo nu en dan een mail te sturen met tips, nieuws en aanbiedingen.

Artikel 19 Intellectueel eigendom. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, merken en domeinnamen, horen toe aan Schoonmaakwijzer.nl.